Pokémon GO Wiki
Advertisement


破空斬(日文:エアカッター,英文:Air Cutter)是第三世代引入的飛行屬性招式。用銳利的風切割對方。

招式附加效果[]

攻擊目標造成傷害。

可以習得此招式的寶可夢[]

# 名稱 屬性 1 屬性 2
016 波波 Normal.png 一般屬性 Flying.png 飛行屬性
017 比比鳥 Normal.png 一般屬性 Flying.png 飛行屬性
018 大比鳥 Normal.png 一般屬性 Flying.png 飛行屬性
041 超音蝠 Poison.png 毒屬性 Flying.png 飛行屬性
042 大嘴蝠 Poison.png 毒屬性 Flying.png 飛行屬性
083 大蔥鴨 Normal.png 一般屬性 Flying.png 飛行屬性
085 嘟嘟利 Normal.png 一般屬性 Flying.png 飛行屬性
Advertisement